A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Calmo, Andrea
Svezak: 3
Stranica: 580
CALMO, Andrea, * oko 1510, † 1571, talijanski komediograf i glumac iz Mletaka. Neke su njegove komedije klasičnog tipa (Rodiana, 1540; Travaglia, 1546), neke realističke: pučke, seljačke (Spagnola 1549; Saltuzza, 1551), neke pak preradbe tuđih komedija (Pozione 1552, Machiavellijeve Mandragole; Fiorina, 1552, istoimene Ruzzanteove komedije). Ugledao se u Ruzzantea (v.) i preteča je komedije komičara po zanatu (la commedia dell’arte). Ima živahnosti i zdrave komike u tim djelima, koja su veoma omiljela, osobito širim slojevima. Ta se vrsta lake mletačke komedije odrazila i na našim obalama, kako se vidi po sačuvanoj seljačkoj Komediji od Raskota sa Brača, u kojoj je valjda Martin Benetević (v.), kako misli F. Fancev, preradio Ruzzanteovu Fiorinu, slično kao i Calmo. Motiv nevjerne žene u Rodiani crpe C. iz Boccacciova Decamerona; isti je motiv obradio i Marin Držić (v.) u komediji Mande (ili Tripče de Utolče), te Molière (v.) u George Dandinu.
LIT.: Le lettere di A. C., con introduzione di V. Rossi, Turin 1888; T. Matić, Molièrove komedije u Dubrovniku, Rad HA 166, Zagreb 1907; P. Popović, Pregled srpske književnosti, Beograd 1909; F. Fancev, Seljačka komedija u starijoj hrvatskoj drami, u Godišnjaku Sveučilišta u Zagrebu 1924—29, Zagreb 1929; Djela M. Držića, 2. izd., priredio M. Rešetar, Stari pisci hrvatski VII., Zagreb 1930.
Potpis: M. D-ić.