A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: afrikata
Svezak: 1
Stranica: 82
Vidi na enciklopedija.hr:
afrikata
AFRIKATA (lat. affricatus »natrt« od glagola affricare »natrti«) zovu se u fonetici složeni konsonanti, od kojih je prvi zatvoren (okluziv), a drugi spirant iste prirode, t. j. koji se artikulira na istom mjestu kao i prvi. Takvi su konsonanti u hrvatskom c (ts), dz, koji se govori u Dubrovniku i u macedonskim narječjima, č (tš), dž. Ovo je grupa dentalnih i prepalatalnih afrikata. U grupi labijala posjeduje njemački jezik afrikatu pf, na pr. u Topf »lonac«, koja ne postoji u našem jeziku.
LIT.: Grammont, Traité de phonétique, Pariz 1933.
Potpis: P. S.