A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abandon
Svezak: 1
Stranica: 4 - 5
Vidi na enciklopedija.hr:
abandon
ABANDON (fr. »napuštanje, odricanje«), pravna ustanova, prema kojoj neko lice u pomanjkanju uvjeta za ličnu neograničenu odgovornost odgovara za djela trećih lica samo određenim imutkom, s kojim su ta djela u vezi. Takve su ustanove poznate u trgovačkom i rudnom pravu, a napose u pomorskom pravu. Tamo je odgovornost brodovlasnika za djela kapetana i brodske posade stroža nego odgovornost bilo kojeg drugog poslodavca, koji radi samo posredovanjem trećih lica. Zato abandon omogućuje brodovlasniku, da tu strožu odgovornost ograniči na onaj imutak, koji je on povjerio kapetanu i radi kojeg napretka je i nastala tražbina. A. je pravo brodovlasnika, da u svrhu podmirenja obveza, koje su za njega nastale radi kapetanovih djela, prepusti svojim vjerovnicima brod i brodarinu. A. se može poslužiti prema pravnom shvaćanju samo brodovlasnik, a ne brodar, i to samo za obveze, koje su za njega nastale radi kapetanovih djela, t. j. i zbog obveza, koje je on preuzeo za brodovlasnika u granicama njegova zakonskog ovlaštenja (→ kapetan), a ne i takvih, koje je preuzeo na osnovu posebne punomoći, ali i na osnovu deliktnih i kvazideliktnih obveza, koje su nastale iz djela njegovih i brodske posade. Brod se imade napustiti u stanju, u kojem se nalazi na kraju putovanja, za trajanja kojeg je nastala tražbina. Za kasnije promjene u njegovu stanju odgovara brodovlasnik i svojim općim imutkom. U napuštenu masu ulaze sve one svote, koje diono zamjenjuje vrijednost broda, kao što su odštete, pristojbe za pomoć i spasavanje i t. d., kao i brodarina za to putovanje, ali ne ulazi osigurnina, koju brodovlasnik prima u slučaju propasti broda. Ta se masa naziva i pomorskim imutkom brodovlasnikovim (franc. patrimoine de mer), a čini je uvijek po jedan brod i brodarina. Samim a. ne prelazi na vjerovnika pravo vlasništva broda. Napust kod pomorskog osiguranja (franc. délaissement) → Pomorsko osiguranje. M. Pa.
S najtipičnijim slučajevima abandona susrećemo se kod nagradnog burzovnog ročnog posla i kod kuksa. Kod nagradnog burzovnog ročnog posla stiče platac nagrade pravo abandona isplatom ugovorene nagrade, t. j. on može odustati od izvršenja pogođene kupnje ili prodaje uz isplatu ugovorene nagrade. Kod kuksa, vezanih na neograničenu doplatu po zaključku družbe (»Gewerkschaft«), može se posjednik kuksa poslužiti abandonom na taj način, da svoj kuks prepusti družbi. J. B-r.