A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đikić, Osman
Svezak: 5
Stranica: 528
Vidi na enciklopedija.hr:
Đikić, Osman

ĐIKIĆ, Osman, * Mostar 6. I. 1879, umro Mostar 30. III. 1912, pjesnik i publicist. Nižu gimnaziju svršio je u Mostaru, a trg. akademiju u Beogradu. Kao bankovni činovnik služio je u više mjesta. Od 1909 do smrti bio je činovnik družtva »Gajret«, a od 1. VIII. 1909 uređivao je i družtveno glasilo; od 31. III. 1910 izdavao je i uređivao tjednik Samoupravu. Pjevati je počeo 1896. Izdao je dvie zbirke pjesama: Muslimanskoj mladeži (Dubrovnik 1902) i Ašiklije (Mostar 1903). U družtvu s Omer-begom Sulejmanpašićem i s A. Karabegovićem izdao je svoje prvience (46 pjesama) u zbirci Pobratimstvo (Beograd, 1900).

LIT.: Behar I.; Nada, 1903; Bosanska Vila, 1903; Spomenica Osmana Đikića povodom proslave petnaestgodišnjice njegove smrti 12. i 13. VI. 1927, Mostar 1927.H. K.