A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Dalj
Svezak: 4
Stranica: 497 - 498
Vidi na enciklopedija.hr:
Dalj

DALJ, trgovište u Slavoniji na Dunavu; pripada osječkom kotaru, sjedište općine, a ima 5226 stan. (1931). Ima parobrodarsku postaju na Dunavu te željezničku postaju na pruzi Bogojevo—Osijek, od koje se u Dalju odvaja krak prema Borovu. Oko željezničke postaje razvilo se naselje Novi Dalj (62 stan.). Katolička župa obnovljena je 1807, a župna crkva sagrađena 1911. — U rimsko doba bilo je na mjestu Dalja naselje Teutiburgium.Z. D-i.

— U D-u ima ostataka jednog povećanog prethistorijskog naselja, koje je cvalo u prvo željezno (halštatsko) doba. Osobito je mnogo zastupana keramika raznim kuhinjskim suđem, žarama tipa Villanova te vazama s dvije ručice, koje visoko nadvisuju rub. Ornamentika keramike je geometrijska, udubena crtalom ili otiscima žice.Ć. T.